667 663 233 biuro@openmindschool.pl Zaloguj się

Regulamin sklepu i szkoleń online

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO I SZKOLEŃ ONLINE „OPEN MIND SCHOOL”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż usług i produktów za pośrednictwem strony internetowej www.openmindschool.pl realizuje Open Mind School Figurska Spółka Jawna, Ul. Szeroka 31, Szczecin 71-211, NIP 8522700083
 2. Dane kontaktowe:

e-mail: biuro@openmindschool.pl
numer telefonu: +48 667 663 233
adres: ul. Szeroka 31, 71-211 Szczecin

§2 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności do składania zamówień, niezbędne jest by Klient korzystał z urządzeń spełniających następujące minimalne wymagania techniczne:

 1. posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet;
 2. posiadanie przeglądarki internetowej:
 3. posiadanie oprogramowania obsługującego pliki w formacie .pdf i .doc.
 4. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).

§3 Rejestracja i logowanie

 1. Przeglądanie rodzajów oraz tematyki Kursów możliwe jest bez posiadania konta Klienta.
 2. Klient może zarejestrować konto w Sklepie internetowym po naciśnięciu łącza „Zaloguj się” a następnie wybraniu opcji utwórz konto lub w trakcie składania zamówienia.
 3. Zarejestrowanie konta Klienta wymaga wypełnienia formularza rejestracji. Rejestracja konta Klienta wymaga zapoznania się i akceptacji przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, a także zapoznania się z klauzulami informacyjnymi, dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz Polityką prywatności, oznaczonych gwiazdką. Podanie danych oznaczonych gwiazdką niezbędne do założenia konta Klienta oraz realizacji zamówień. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych gwiazdką uniemożliwia rejestrację konta Klienta.
 4. Klient może zalogować się do Sklepu internetowego na konto Klienta podając wskazany podczas rejestracji adres e-mail oraz hasło.
 5. Klient może bez podania przyczyny żądać usunięcia konta Klienta przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty email na adres: biuro@openmindschool.pl takiego żądania wraz ze wskazaniem adresu e-mail przypisanego do konta. konto zostanie usunięte po potwierdzeniu autentyczności żądania.
 6. Sprzedawca może usunąć konto Klienta z ważnych przyczyn, do których należą w szczególności:
  1. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,
  1. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
  1. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego prawidłowe funkcjonowanie,
 7. Oświadczenie o usunięciu konta Klienta Sprzedawca może złożyć przesyłając je na adres email przypisany do konta Klienta.

§4 Składanie zamówień

 1. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Brak akceptacji przez Klienta postanowień Regulaminu uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Kursu za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Informacja o całkowitej cenie Zamówienia, która obejmuje cenę wybranych kursów, jest podawana w trakcie składania zamówienia oraz w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Cena, o której mowa w ust. poprzednim obejmuje całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami.
 4. Do momentu naciśnięcia na łącze „Zamawiam i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Kursu.
 5. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na łącze „Zamawiam i płacę”.
 6. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 7. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail.
 8. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email od Sprzedawcy, o której mowa w poprzednim ustępie, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 9. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej ust. 10 wiadomości email z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.

§5 Ceny Kursów

 1. Ceny kursów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Informacje o cenie Kursu oraz jego opis zamieszczone są przy prezentowanym Kursie.
 3. Ceny Kursów umieszczonych w Sklepie internetowym mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Kursu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny.

§6 Formy płatności

Dla Towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient opłatę może uiścić dokonując przedpłaty (płatność przelewem) za pośrednictwem systemu Przelewy24.

§7 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§8 Realizacja zamówień i korzystanie z Kursu

 1. Dostęp do kursu po przetworzeniu płatności jest natychmiastowy.
 2. Faktura VAT jest przesyłana na adres e-mail Kupującego.
 3. Kupujący uzyskuje dostęp do Kursu na czas 3 miesięcy od dnia zakupienia Kursu.

§9 Reklamacja

 1. Reklamacje w przypadku braku dostępu do Kursu lub problemów technicznych, leżących po stronie Sprzedawcy, uniemożliwiających korzystanie z zakupionego Kursu można przesłać za pośrednictwem poczty na adres ul. Szeroka 31, 71-211 Szczecin lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@openmindschool.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacji, w celu przyspieszenia jej rozpoznania, powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia.
 3. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Kursu w postaci faktury elektronicznej.
 4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi lub adresem email wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku dostępu do Kursu lub istnienia problemów technicznych, leżących po stronie Sprzedawcy, uniemożliwiających korzystanie z zakupionego Kursu, Sprzedawca niezwłocznie podejmie kroki w celu prawidłowego udostępnienia Klientowi zamówionego Kursu oraz rozwiązania problemów technicznych, o których mowa powyżej.
 7. W razie braku możliwości usunięcia problemów technicznych, leżących po stronie Sprzedawcy, uniemożliwiających korzystanie z zakupionego Kursu, lub rozwiązania problemów technicznych leżących po stronie sprzedawcy uniemożliwiających korzystanie z zakupionego Kursu, Klient ma prawo żądania zwrotu kwoty wpłaconej tytułem Kursów w wysokości proporcjonalnej do zakresu ograniczenia w możliwości korzystania z danego Kursu.

§10 Odstąpienie od umowy

 1. Umowa sprzedaży Kursu jest umową o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. W chwili złożenia zamówienia Klient wyraża zgodę aby spełnienie świadczenia Sprzedawcy w postaci dostępu do Kursu rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i w związku z tym Klient, będący Konsumentem traci prawo do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku Kursów, do których dostęp uruchamiany jest po upływie 14 dni od dnia złożenia zamówienia Klient, będący ma prawo w tym terminie odstąpić od umowy i złożyć w tym celu oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty na adres ul. Szeroka 31, 71-211 Szczecin lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@openmindschool.pl.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 3, środki wpłacone tytułem Kursu, od którego zamówienia odstąpiono zostaną przez Sprzedawcę zwrócone na wskazane przez konsumenta konto bankowe w terminie 7 dni.

§11 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Konsument posiada m.in następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 5. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich
 6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  1. www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
  1. www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 7. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

§12 Ochrona danych osobowych 

Dane osobowe podane przez Klienta podlegają przetwarzaniu zgodnie z Polityką prywatności dostępną pod adresem https://www.openmindschool.pl/polityka-prywatnosci.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim według prawa polskiego.
 2. Informacje dotyczące Kursów i ich ceny zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem https://openmindschool.pl/regulamin/ oraz w siedzibie Sprzedawcy. Regulamin jest udostępniony w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie potwierdzenia zamówienia Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej Sklepu internetowego informacji o zmianie Regulaminu.
 6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu.
 7. Klient posiadający konto Klienta, w przypadku braku akceptacji regulaminu może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu złożyć wniosek o usunięcia konta Klienta w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 7 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

SZKOLENIA
Open Mind School Figurska Spółka Jawna

+48 667 663 233
biuro@openmindschool.pl

STUDIO PILATES SZCZECIN
Open Mind Pilates Studio&School Aneta Figurska

+48 667 663 233
biuro@openmindschool.pl

KALENDARZ SZKOLEŃ