667 663 233 biuro@openmindschool.pl Zaloguj się

Szkolenia
stacjonarne

OM Pilates Studio – Reformer

OM Reformer to kompleksowe szkolenie dające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do prowadzenia zajęć na reformerze zarówno w treningu grupowym jak i indywidualnym. Obejmuje zarówno klasyczny repertuar Pilates Reformer jak i liczne modyfikacje. Szkolenie prowadzone jest wg autorskiego programu OM Pilates School – Anety Figurskiej, stworzonego zgodnie z międzynarodowymi standardami. Powstało w oparciu o 20 – letnie doświadczenie w dziedzinie Pilates oraz współpracę z renomowanymi szkołami Pilates oraz wieloma nauczycielami światowej sławy.

Szkolenie dostarczy Ci dogłębnej analizy repertuaru ćwiczeń klasycznych jak i nowoczesnych na reformerze. Poznasz technikę ćwiczeń, cueing, metodykę nauczania i liczne modyfikacje oraz celowość ich stosowania w przypadku różnych schorzeń i patologii w obrębie aparatu ruchu. Poczujesz, że pilates jest wręcz stworzony dla reformera. Praca na tym sprzęcie da Tobie i Twoim klientom ogromne możliwości dogłębnego poznania ciała i pracy nad poprawą jego siły, elastyczności, stabilizacji, mobilizacji i koordynacji.

Terminy szkoleń:

Termin: 21.06.2024-22.06.2024
Miejsce: Szczecin (Open Mind Pilates Studio&School)
Uwagi: REFORMER 2

Zarejestruj się

Termin: 23.06.2024
Miejsce: Szczecin (Open Mind Pilates Studio&School)
Uwagi: PRAKTYKA I EGZAMIN (ze szkoleń Reformer 1 i 2)

Zarejestruj się

Termin: 20.09.2024-24.11.2024
Miejsce: Szczecin (Open Mind Pilates Studio&School)
Uwagi: ZAPIS NA CAŁOŚĆ: Reformer 1: 20-21.09.2024, Reformer 2: 22-23.11.2024, Egzamin i praktyka: 24.11.2024

Zarejestruj się

Termin: 20.09.2024-21.09.2024
Miejsce: Szczecin (Open Mind Pilates Studio&School)
Uwagi: REFORMER 1

Zarejestruj się

Termin: 22.11.2024-23.11.2024
Miejsce: Szczecin (Open Mind Pilates Studio&School)
Uwagi: REFORMER 2

Zarejestruj się

Termin: 24.11.2024
Miejsce: Szczecin (Open Mind Pilates Studio&School)
Uwagi: PRAKTYKA I EGZAMIN (ze szkoleń Reformer 1 i 2)

Zarejestruj się

Dla kogo:

Instruktorów zajęć grupowych, trenerów personalnych, terapeutów różnych form pracy z ciałem, dla osób, które chcą otworzyć własne studio Pilates lub osób, które chcą użyć w sposób najbardziej efektywny sprzęt do własnych potrzeb.

Zakres tematyczny:

 • Zakres tematyczny:
  • Specyfika pracy na reformerze w odniesieniu do innych sprzętów używanych podczas lekcji pilates.
  • Analiza ćwiczeń Pilates matwork pod kątem pracy na reformerze.
  • Systematyka  i metodyka nauczania ćwiczeń Pilates Reformer na poziomie Basic/Intermediate – OM Reformer 1
  • Systematyka  i metodyka nauczania ćwiczeń Pilates Reformer na poziomie Intermediate/Advanced – OM Reformer 2.
  • Personalna sesja Reformer – wywiad, analiza postawy, cele a dobór ćwiczeń i modyfikacji postępowanie w różnych przypadkach – indywidualne podejście do klienta- OM Reformer Therapy.
  • Repertuar klasycznych ćwiczeń oraz modyfikacji ćwiczeń wraz ze wskazaniami i przeciwwskazaniami do ich stosowania.
  • Analiza mięśniowo-powięziowa,  zasady progresji ćwiczeń, cueing,
  • Zasady planowania zajęć i ich zapis.
  • Teoria oraz zajęcia praktyczne, warsztaty.

Wymagania:

 • Znajomość anatomii i biomechaniki (awf, instruktor fitness, trener personalny, fizjoterapeuta lub ukończenie szkolenia OMST – podstawy anatomii i biomechaniki)
 • Znajomość ćwiczeń Pilates Matwork

 

 • Do kursu OM Reformer Therapy znajomość systematyki ćwiczeń na poziomie basic/intermediate i minimum pół roku doświadczenia w prowadzeniu sesji reformer

Czas trwania i miejsce:

OM Reformer 1

2 dni – 20  godzin szkoleniowych (godzina szkoleniowa trwa 45 minut)

Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w formie on-line na żywo. Jeśli chcesz skorzystać ze szkolenia w takiej formie napisz maila na biuro@openmindschool.pl

OM Reformer 2

2 dni – 20  godzin szkoleniowych.

Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w formie on-line na żywo. Jeśli chcesz skorzystać ze szkolenia w takiej formie napisz maila na biuro@openmindschool.pl

Praktyka i Egzamin

4 godziny

OM Reformer Personal Therapy

2 dni – 16  godzin szkoleniowych.

Cena:

Zaliczka rezerwacyjna 200 pln (wliczona w koszt szkolenia)

OM Reformer  1– 1925 pln

OM Reformer  2– 1925 pln

OM praktyka i egzamin – 490pln

 

Pakiet:

OM Reformer 1, OM Reformer 2, Praktyka i egzamin –  Płatność jednorazowa 3900 zł,

płatność w dwóch ratach: 1 rata 2000 zł, 2 rata 1900 zł

Egzamin poprawkowy 290 pln

 

OM Reformer Therapy – 1700pln

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach:

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Open Mind School Figurska Spółka Jawna

 

 

§ 1

Przedmiot Regulaminu

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Open Mind School Figurska Spółka Jawna
NIP: 8522700083, określa warunki i zasady korzystania z oferowanych usług szkoleniowych i warsztatów. Szczegóły ofert są dostępne na stronie internetowej www.openmindschool.pl

 

§ 2
Słowniczek

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 • Organizatorze – należy przez to rozumieć Open Mind School Figurska Spółka Jawna
  Ul. Szeroka 31
  Szczecin 71-211
  NIP 8522700083;
 • Kliencie – należy przez to rozumieć podmiot, który zakupił u Organizatora szkolenie/warsztat/kurs;
 • Kursancie – należy przez to rozumieć uczestnika szkolenia/warsztatu/kursu;
 • Szkoleniu – należy przez to rozumieć szkolenia, warsztaty oraz kursy będące w ofercie Organizatora;

 

§ 3

Przyjęcie zgłoszenia

 1. Umowa o udział w szkoleniu/kursie zawierana jest poprzez zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu, które należy przesłać do Organizatora korzystając z formularza on‐line umieszczonego na stronie internetowej openmindschool.pl
 2. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie oraz przyjęciem zobowiązania do zapłaty ceny za dane szkolenie.
 3. Na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia Organizator potwierdza jego rozpoczęcie i drogą e‐mailową przekazuje Kursantom szczegółowe informacje organizacyjne.

§ 4

Cena i warunki płatności

 1. Cena szkolenia obejmuje:
  • udział w zajęciach;
  • komplet materiałów szkoleniowych;
  • wydanie certyfikatu uczestnictwa;
  • wydanie dyplomu po zdanym egzaminie końcowym.
 2. Opłata za szkolenie uiszczana jest poprzez zapłatę zaliczki w wysokości 100% ceny szkolenia.
 3. O rezerwacji miejsca na szkoleniu decyduje kolejność wpłat.
 4. Wpłatę uczestnik szkolenia zobowiązany jest uiścić niezwłocznie po dokonaniu zapisu na szkolenie, najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia.
 5. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy, podany podczas rejestracji na szkolenie, podając w tytule płatności nazwę szkolenia termin oraz miasto, w którym szkolenie się odbywa.
 6. Organizator może wyrazić zgodę na dokonanie płatności ratalnej. W przypadku płatności ratalnej Klient zobowiązany jest do dokonywania terminowych wpłat określonych w ofercie danego szkolenia lub terminów ustalonych osobno z Organizatorem.
 7. W przypadku płatności ratalnej, wpłata pierwszej raty jest równoznaczna z rezerwacją miejsca na szkoleniu.
 8. W przypadku braku dokonania wpłaty którejkolwiek z rat w terminie, Organizator ma prawo do anulowania rezerwacji miejsca Klienta na szkoleniu do czasu wpłaty całości ceny szkolenia.
 9. Brak wpłaty części ceny szkolenia nie ogranicza prawa Organizatora do obciążenia Klienta kosztami szkolenia, zgodnie z § 8.

 

§ 5

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe przekazywane Kursantowi w ramach szkolenia stanowią treści chronione prawem własności intelektualnej. Kopiowanie na użytek inny niż ten związany z realizacją szkolenia, w szczególności publiczne odtwarzanie udostępnionych treści bez zgody Organizatora jest zabronione, pod groźbą naliczenia kary umownej w wysokości 10.000 zł. Naliczenie kary umownej nie ogranicza prawa Organizatora do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 

§ 6

Certyfikat ukończenia szkolenia i dyplom

 1. Kursantom, którzy brali udział w szkoleniu, wystawiany jest certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Cykle szkoleń OM Matwork Instruktor, OM Trener Terapeuta, OM Reformer 1,2 umożliwiają zdobycie dyplomu potwierdzającego umiejętności poprzez podejście do egzaminu.
 3. Szczegółowe warunki ukończenia danego szkolenia, otrzymania certyfikatu uczestnictwa oraz otrzymania dyplomu potwierdzającego umiejętności są dostępne na stronie openmindschool.pl.

§ 7

Zmiany terminu i miejsca szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu szkolenia lub jego odwołania w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczebność grupy (ustalana indywidualnie dla każdego szkolenia) lub z innych ważnych przyczyn.
 2. Informacje o zmianach terminu szkoleń oraz ich powodach przekazywane są Klientom niezwłocznie w formie elektronicznej przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
 3. W przypadku zmiany terminu szkolenia, uiszczona cena szkolenia zostanie zaliczona na poczet szkolenia w nowym terminie, ustalonym z Klientem.
 4. W wypadku konieczności zmiany terminu lub miejsca szkolenia Organizator podejmuje wszelkie kroki konieczne do realizacji szkolenia zgodnie z ofertą, w szczególności:
  • stara się zapewnić salę zastępczą zapewniającą odpowiednie warunki do odbycia danego szkolenia,
  • zmienia termin szkolenia na dogodny dla większości kursantów,
  • proponuje uczestnikom odbycie tego samego szkolenia w innym mieście z zastosowaniem odpowiedniej stawki rabatowej,
  • proponuje przeniesienie wpłaty na inne szkolenie,
 5. W przypadku, gdy zmiana terminu szkolenia wynika z przyczyn leżących po stronie Organizatora i Klient nie zgadza się na nowy termin szkolenia, uiszczona przez Klienta zaliczka ulega zwrotowi w terminie 7 dni.
 6. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, w terminie 7 dni Organizator zwraca Klientowi uiszczoną zaliczkę.

 

§ 8

Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi w formie pisemnej na adres mailowy biuro@openmindschool.pl.
 2. W wypadku rezygnacji Klienta ze szkolenia, w zależności od terminu, w którym Klient poinformował Organizatora o rezygnacji Klient obowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora:
 3. a) Powyżej 21 dni przed szkoleniem – 0% ceny szkolenia;
 4. b) Na 14-21 dni przed szkoleniem – 30% ceny szkolenia;
 5. c) Na 8-14 dni przed szkoleniem – 50% ceny szkolenia;
 6. d) W terminie krótszym niż 8 dni – 100% ceny szkolenia.
 7. Zapisy ust. 2 nie mają zastosowania do Klientów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. W przypadku rezygnacji przez takiego Klienta z udziału w Kursie lub szkoleniu na mniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszych zajęć Klientowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonej opłaty pomniejszonej o kwotę faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów organizacji szkolenia przypadającą na Klienta.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z Polityką Reklamacji dostępną na stronie www.openmindschool.pl.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Kursantów, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia.
 4. Kursanci ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniem.

Osoba prowadząca:

Aneta Figurska

Zakończenie:

Certyfikat uczestnictwa, a po zdanym egzaminie w ostatnim dniu szkolenia DYPLOM OM® PILATES REFORMER INSTRUCTOR.
Po ukończeniu wszystkich szkoleń: OM Pilates Reformer, OM Spine Corrector & Ladder Barrel, OM Cadillac, OM Wunda Chair oraz pozytywnie zdanie egzaminu DYPLOM OM® PILATES STUDIO INSTRUCTOR.

Egzamin i praktyki:

 • Ostateczną formą zaliczenia kursu jest test teoretyczny oraz egzamin praktyczny
 • Do uzyskania Dyplomu OM Pilates Reformer Instruktor niezbędne jest zaliczenie praktyk.
 • Część praktyk można odbyć w Open Mind Pilates Studio w trakcie trwania poszczególnych sesji.
 • W ramach praktyk należy zaliczyć:
  • 2 lekcje prywatne na Reformerze
  • 5 godziny hospitacji na Reformerze
  • 10 godzin prowadzenia lekcji przez uczestnika kursu

SZUKASZ PROFESJONALNEGO SPRZĘTU DO WYPOSAŻENIA SWOJEGO STUDIA?

Polecamy  sprawdzone sprzęty: BLUEGATE PILATES: Kliknij aby dowiedzieć się więcej Dla naszych absolwentów mamy zniżkę 5% na zakup wszystkich sprzętów tego producenta.

Oraz firmy BALANCED BODY. Dla naszych absolwentów mamy specjalną ofertę, aby uzyskać więcej szczegółów skontaktuj się z nami mailowo.

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERSOWANY/A OFERTĄ NAPISZ E-MAIL NA ADRES: biuro@openmindschool.pl

SZKOLENIA
Open Mind School Figurska Spółka Jawna

+48 667 663 233
biuro@openmindschool.pl

STUDIO PILATES SZCZECIN
Open Mind Pilates Studio&School Aneta Figurska

+48 667 663 233
biuro@openmindschool.pl

KALENDARZ SZKOLEŃ