667 663 233 biuro@openmindschool.pl Zaloguj się

POLITYKA REKLAMACJI I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SYTUACJI NIEPRZEWIDZIANYCH W OPEN MIND SCHOOL

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Poniższa procedura stanowi regulamin świadczenia usług szkoleniowych i ma na celu wspieranie jakości usług edukacyjnych poprzez ochronę praw klienta jak i instytucji szkoleniowej.

 

 1. ORGANIZATOR SZKOLEŃ

 

 • Organizatorem szkoleń jest OPEN MIND PILATES STUDIO&SCHOOL ANETA FIGURSKA, zwane dalej jako Open Mind School, z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Traugutta 65, wpisana do CEIDG, z REGON 812047674, NIP 8520022414.
 • Powyższy adres jest równocześnie adresem korespondencyjnym firmy.
 • Kontaktowe adresy e-mail: aneta@openmindschool.pl oraz biuro@openmindschool.pl

 

 1. ZOBOWIĄZANIA STRON
 • Uczestnik szkolenia ma prawo oczekiwać, że:
 • zostanie zrealizowany zakres tematyczny danego szkolenia (zakresy tematyczne szkoleń dostępne w zakładce wybranego szkolenia na stronie openmindschool.pl),
 • zostaną zapewnione odpowiednie warunki pracy na szkoleniu,
 • master trener będzie posiadał merytoryczna wiedzę w zakresie tematycznym danego szkolenia,

 

 • Open Mind School ma prawo oczekiwać, że:
 • uczestnik stawi się na miejscu szkolenia o wyznaczonej porze,
 • uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia reguł a także do reguł obowiązujących w klubie, w którym odbywa się szkolenie,
 • uczestnicy z należytą starannością wezmą udział w procesie kształcenia przewidzianym do danego szkolenia (część teoretyczna, master class, część warsztatowa, zadania domowe, testy)

 

 1. PROCEDURA REKLAMACJI

 

 • Uczestnik szkolenia może złożyć skargę lub reklamację jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w pkt. 1 niniejszej procedury.
 • Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej procedury za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub doręczona osobiście do biura firmy.
 • Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia.
 • Organizator szkolenia ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.
 • Organizator szkolenia może zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.
 • Możliwe formy rekompensaty:
 • powtórzenie szkolenia w innym terminie,
 • zniżka 10% na kolejne szkolenie
 • otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych
 • Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

 

 1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA DZIAŁAŃ NIEPRZEWIDZIANYCH

 

 • Zachowanie zasad bezpieczeństwa na sali szkoleniowej:
 • W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczestników, zastosowanie mają przepisy BHP i PPO, obowiązujące w klubie, w którym prowadzone jest szkolenie.

 

 • Odwołanie szkolenia.

Mimo, że organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od siebie, a także prawo do zmiany godzin i miejsca szkolenia to w wypadku konieczności odwołania szkolenia w danym terminie organizator podejmuje poniższe kroki w zależności od powodu:

 1. z powodu nagłego brak dostępności trenera we wcześniej ustalonym terminie
 • stara się zapewnić zastępstwo master trenera o tych samych kwalifikacjach,
 • zmienia termin szkolenia,
 • proponuje uczestnikom odbycie tego samego szkolenia w innym mieście z 10% rabatem,
 • proponuje przeniesienie wpłaty na inne szkolenie,
 • w sytuacji kiedy żadne z powyższych rozwiązań nie jest możliwe lub nie jest zaakceptowane przez uczestnika organizator dokonuje zwrotu wpłaconych pieniędzy,

 

 1. z powodu nagłego braku dostępności sali szkoleniowej
 • stara się zapewnić salę zastępczą zapewniającą odpowiednie warunki do odbycia danego szkolenia,
 • zmienia termin szkolenia,
 • proponuje uczestnikom odbycie tego samego szkolenia w innym mieście z 10% rabatem,
 • proponuje przeniesienie wpłaty na inne szkolenie,
 • w sytuacji kiedy żadne z powyższych rozwiązań nie jest możliwe lub nie jest zaakceptowane przez uczestnika organizator dokonuje zwrotu wpłaconych pieniędzy,

 

 1. z powodu braku odpowiedniej ilości osób zapisanych na szkolenie
 • zmienia termin szkolenia,
 • proponuje uczestnikom odbycie tego samego szkolenia w innym mieście z 10% rabatem,
 • proponuje przeniesienie wpłaty na inne szkolenie,
 • w sytuacji kiedy żadne z powyższych rozwiązań nie jest możliwe lub nie jest zaakceptowane przez uczestnika organizator dokonuje zwrotu wpłaconych pieniędzy,

 

 1. z powodu innych nieprzewidzianych sytuacji
 • zmienia termin szkolenia,
 • proponuje uczestnikom odbycie tego samego szkolenia w innym mieście z 10% rabatem,
 • proponuje przeniesienie wpłaty na inne szkolenie,
 • w sytuacji kiedy żadne z powyższych rozwiązań nie jest możliwe lub nie jest zaakceptowane przez uczestnika organizator dokonuje zwrotu wpłaconych pieniędzy.

 

 • Warunki rezygnacji uczestnika ze szkolenia:
 • powyżej 21 dni przed szkoleniem anulowanie rejestracji bez ponoszenia kosztów,
 • na 14-21 dni przed szkoleniem obciążenie kosztami szkolenia w wysokości 30%,
 • na 8-14 dni przed szkoleniem obciążenie kosztami szkolenia w wysokości 50%,
 • w terminie krótszym niż 8 dni obciążenie kosztami szkolenia w wysokości 100%,
 • pomimo powyższych warunków w sytuacjach uzasadnionej rezygnacji (np. zwolnienie lekarskie inne nagłe, udokumentowane wypadki) możliwe jest zastosowanie poniższych rozwiązań:

– zmiana terminu szkolenia

– odbycie tego samego szkolenia w innym mieście z 10% rabatem

 • przeniesienie wpłaty na inne szkolenie.

 

Dokument sporządzono w dniu: 01.01.2018 r

Zatwierdzony przez dyrektorkę szkoły Anetę Figurską

SZKOLENIA
Open Mind School Figurska Spółka Jawna

+48 667 663 233
biuro@openmindschool.pl

STUDIO PILATES SZCZECIN
Open Mind Pilates Studio&School Aneta Figurska

+48 667 663 233
biuro@openmindschool.pl

KALENDARZ SZKOLEŃ