667 663 233 biuro@openmindschool.pl Zaloguj się

Szkolenia
stacjonarne

OM Pilates Studio – Therapy Studio (Reformer, Cadillac, Wunda Chair, Spine Corrector)

Pilates Therapy stanowi idealne połączenie współczesnej wiedzy fizjoterapeutycznej z praktyką pilates, dlatego jest rekomendowany przez fizjoterapeutów i ortopedów. Szkolenie prowadzone jest wg autorskiego programu OM Pilates School ? Anety Figurskiej, stworzonego zgodnie z międzynarodowymi standardami. Powstało w oparciu o ponad  20 ? letnie doświadczenie w dziedzinie Pilates oraz współpracę z renomowanymi szkołami Pilates oraz wieloma nauczycielami światowej sławy.

Na szkoleniu poznasz technikę ćwiczeń, cueing, metodykę nauczania i liczne modyfikacje oraz celowość ich stosowania w przypadku różnych schorzeń i patologii w obrębie aparatu ruchu. W tym z bólem pleców różnego pochodzenia, który jest prawdopodobnie najczęstszym powodem, dla którego tak wiele osób decyduje się na pilates. Nauczysz się, które ćwiczenia są korzystne, a których należy unikać w danym przypadku. Poznasz skuteczne i bezpieczne modyfikacje wielu ćwiczeń, które są niedostępne, a także często niebezpieczne dla wielu osób w formie oryginalnej, klasycznej. Nauczysz się dostosowywać ćwiczenia z użyciem Reformer, Cadillac/Tower, Wunda Chair i Spine Corrector do potrzeb klienta i planować kolejne etapy pracy nad poprawą jego siły, elastyczności, stabilizacji, mobilizacji i koordynacji i powrotem do pełnego zdrowia.

Terminy szkoleń:

Termin: 09.11.2024
Miejsce: Szczecin (Open Mind Pilates Studio&School)
Uwagi: OM Therapy Reformer

Zarejestruj się

Termin: 10.11.2024
Miejsce: Szczecin (Open Mind Pilates Studio&School)
Uwagi: OM Therapy Studio (Cadillac, Wunda Chair, Spine Corrector )

Zarejestruj się

Termin: 09.11.2024-10.11.2024
Miejsce: Szczecin (Open Mind Pilates Studio&School)
Uwagi: Zapis na całość: OM Therapy Reformer 09.11.2024, OM Therapy Studio (Cadillac, Wunda Chair, Spine Corrector ) 10.11.2024

Zarejestruj się

Dla kogo:

Instruktorów zajęć grupowych, trenerów personalnych, terapeutów różnych form pracy z ciałem, dla osób, które chcą otworzyć własne studio Pilates lub osób, które chcą użyć w sposób najbardziej efektywny sprzętów do własnych potrzeb.

Zakres tematyczny:

Zakres tematyczny:

 • Analiza mięśniowo-powięziowa ćwiczeń stanowiących podstawę sesji terapeutycznych z wykorzystaniem Reformer, Cadillac, Wunda Chair, Spine Corrector, porównanie, zasady progresji, cueing.
 • Wskazania do wykorzystania drobnego sprzętu podczas sesji pilates na Reformer, Cadillac, Wunda Chair, Spine Corrector w praktyce.
 • Modyfikacje terapeutyczne do systematyki ćwiczeń poznanych podczas Cadillac, Wunda Chair, Spine Corrector w zależności od celu i potrzeb klienta.
 • Dobór ćwiczeń w wybranych jednostkach chorobowych w obrębie kręgosłupa, stawów biodrowych, kolanowych, skokowych, barkowych, nadgarstków i szyi.
 • Studium przypadku ?personalna sesja wykorzystujaca Reformer, Cadillac, Wunda Chair,
  Spine Corrector – wywiad, analiza postawy, cele, dobór ćwiczeń i modyfikacji, realizacja sesji
 • Sesje praktyczne, warsztatowe oraz teoria.

Wymagania:

 • Znajomość anatomii i biomechaniki (awf, instruktor fitness, trener personalny, fizjoterapeuta lub ukończenie szkolenia OMST ? podstawy anatomii i biomechaniki)
 • Znajomość ćwiczeń Pilates Matwork oraz ukończone szkolenia OM Reformer, OM Cadillac, OM Wunda Chair, OM Spine Corrector minimum pół roku praktyki w prowadzeniu sesji Studio Pilates.

Czas trwania i miejsce:

OM Therapy Reformer – 7 godzin szkoleniowych (1 dzień)

OM Therapy Studio (Cadillac, Wunda Chair, Spine Corrector ) – 7 godzin szkoleniowych (1 dzień)

Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w formie on-line na żywo. Jeśli chcesz skorzystać ze szkolenia w takiej formie napisz maila na biuro@openmindschool.pl

Cena:

Zadatek rezerwacyjny 200 pln (wliczona w koszt szkolenia)

OM Therapy Reformer ? 950 pln

OM Therapy Studio (Cadillac, Wunda Chair, Spine Corrector) ? 950 pln

 

Pakiet:

OM Therapy Studio Reformer, OM Therapy Studio Cadillac, Wunda Chair, Spine Corrector –  Płatność jednorazowa 1700 pln

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach:

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Open Mind School Figurska Spółka Jawna

 

 

§ 1

Przedmiot Regulaminu

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Open Mind School Figurska Spółka Jawna
NIP: 8522700083, określa warunki i zasady korzystania z oferowanych usług szkoleniowych i warsztatów. Szczegóły ofert są dostępne na stronie internetowej www.openmindschool.pl

 

§ 2
Słowniczek

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 • Organizatorze ? należy przez to rozumieć Open Mind School Figurska Spółka Jawna
  Ul. Szeroka 31
  Szczecin 71-211
  NIP 8522700083;
 • Kliencie ? należy przez to rozumieć podmiot, który zakupił u Organizatora szkolenie/warsztat/kurs;
 • Kursancie ? należy przez to rozumieć uczestnika szkolenia/warsztatu/kursu;
 • Szkoleniu ? należy przez to rozumieć szkolenia, warsztaty oraz kursy będące w ofercie Organizatora;

 

§ 3

Przyjęcie zgłoszenia

 1. Umowa o udział w szkoleniu/kursie zawierana jest poprzez zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu, które należy przesłać do Organizatora korzystając z formularza on?line umieszczonego na stronie internetowej openmindschool.pl
 2. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie oraz przyjęciem zobowiązania do zapłaty ceny za dane szkolenie.
 3. Na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia Organizator potwierdza jego rozpoczęcie i drogą e?mailową przekazuje Kursantom szczegółowe informacje organizacyjne.

§ 4

Cena i warunki płatności

 1. Cena szkolenia obejmuje:
  • udział w zajęciach;
  • komplet materiałów szkoleniowych;
  • wydanie certyfikatu uczestnictwa;
  • wydanie dyplomu po zdanym egzaminie końcowym.
 2. Opłata za szkolenie uiszczana jest poprzez zapłatę zaliczki w wysokości 100% ceny szkolenia.
 3. O rezerwacji miejsca na szkoleniu decyduje kolejność wpłat.
 4. Wpłatę uczestnik szkolenia zobowiązany jest uiścić niezwłocznie po dokonaniu zapisu na szkolenie, najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia.
 5. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy, podany podczas rejestracji na szkolenie, podając w tytule płatności nazwę szkolenia termin oraz miasto, w którym szkolenie się odbywa.
 6. Organizator może wyrazić zgodę na dokonanie płatności ratalnej. W przypadku płatności ratalnej Klient zobowiązany jest do dokonywania terminowych wpłat określonych w ofercie danego szkolenia lub terminów ustalonych osobno z Organizatorem.
 7. W przypadku płatności ratalnej, wpłata pierwszej raty jest równoznaczna z rezerwacją miejsca na szkoleniu.
 8. W przypadku braku dokonania wpłaty którejkolwiek z rat w terminie, Organizator ma prawo do anulowania rezerwacji miejsca Klienta na szkoleniu do czasu wpłaty całości ceny szkolenia.
 9. Brak wpłaty części ceny szkolenia nie ogranicza prawa Organizatora do obciążenia Klienta kosztami szkolenia, zgodnie z § 8.

 

§ 5

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe przekazywane Kursantowi w ramach szkolenia stanowią treści chronione prawem własności intelektualnej. Kopiowanie na użytek inny niż ten związany z realizacją szkolenia, w szczególności publiczne odtwarzanie udostępnionych treści bez zgody Organizatora jest zabronione, pod groźbą naliczenia kary umownej w wysokości 10.000 zł. Naliczenie kary umownej nie ogranicza prawa Organizatora do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 

§ 6

Certyfikat ukończenia szkolenia i dyplom

 1. Kursantom, którzy brali udział w szkoleniu, wystawiany jest certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Cykle szkoleń OM Matwork Instruktor, OM Trener Terapeuta, OM Reformer 1,2 umożliwiają zdobycie dyplomu potwierdzającego umiejętności poprzez podejście do egzaminu.
 3. Szczegółowe warunki ukończenia danego szkolenia, otrzymania certyfikatu uczestnictwa oraz otrzymania dyplomu potwierdzającego umiejętności są dostępne na stronie openmindschool.pl.

§ 7

Zmiany terminu i miejsca szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu szkolenia lub jego odwołania w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczebność grupy (ustalana indywidualnie dla każdego szkolenia) lub z innych ważnych przyczyn.
 2. Informacje o zmianach terminu szkoleń oraz ich powodach przekazywane są Klientom niezwłocznie w formie elektronicznej przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
 3. W przypadku zmiany terminu szkolenia, uiszczona cena szkolenia zostanie zaliczona na poczet szkolenia w nowym terminie, ustalonym z Klientem.
 4. W wypadku konieczności zmiany terminu lub miejsca szkolenia Organizator podejmuje wszelkie kroki konieczne do realizacji szkolenia zgodnie z ofertą, w szczególności:
  • stara się zapewnić salę zastępczą zapewniającą odpowiednie warunki do odbycia danego szkolenia,
  • zmienia termin szkolenia na dogodny dla większości kursantów,
  • proponuje uczestnikom odbycie tego samego szkolenia w innym mieście z zastosowaniem odpowiedniej stawki rabatowej,
  • proponuje przeniesienie wpłaty na inne szkolenie,
 5. W przypadku, gdy zmiana terminu szkolenia wynika z przyczyn leżących po stronie Organizatora i Klient nie zgadza się na nowy termin szkolenia, uiszczona przez Klienta zaliczka ulega zwrotowi w terminie 7 dni.
 6. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, w terminie 7 dni Organizator zwraca Klientowi uiszczoną zaliczkę.

 

§ 8

Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi w formie pisemnej na adres mailowy biuro@openmindschool.pl.
 2. W wypadku rezygnacji Klienta ze szkolenia, w zależności od terminu, w którym Klient poinformował Organizatora o rezygnacji Klient obowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora:
 3. a) Powyżej 21 dni przed szkoleniem ? 0% ceny szkolenia;
 4. b) Na 14-21 dni przed szkoleniem ? 30% ceny szkolenia;
 5. c) Na 8-14 dni przed szkoleniem ? 50% ceny szkolenia;
 6. d) W terminie krótszym niż 8 dni ? 100% ceny szkolenia.
 7. Zapisy ust. 2 nie mają zastosowania do Klientów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. W przypadku rezygnacji przez takiego Klienta z udziału w Kursie lub szkoleniu na mniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszych zajęć Klientowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonej opłaty pomniejszonej o kwotę faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów organizacji szkolenia przypadającą na Klienta.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z Polityką Reklamacji dostępną na stronie www.openmindschool.pl.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Kursantów, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia.
 4. Kursanci ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniem.

Osoba prowadząca:

Aneta Figurska

Zakończenie:

Certyfikat uczestnictwa.

Szkolenia Therapy Studio i Therapy Reformer są wymagane do dyplomu OM? PILATES STUDIO INSTRUCTOR.

SZUKASZ PROFESJONALNEGO SPRZĘTU DO WYPOSAŻENIA SWOJEGO STUDIA?

Polecamy  sprawdzone sprzęty: BLUEGATE PILATES: Kliknij aby dowiedzieć się więcej Dla naszych absolwentów mamy zniżkę 5% na zakup wszystkich sprzętów tego producenta.

Oraz firmy BALANCED BODY. Dla naszych absolwentów mamy specjalną ofertę, aby uzyskać więcej szczegółów skontaktuj się z nami mailowo.

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERSOWANY/A OFERTĄ NAPISZ E-MAIL NA ADRES: biuro@openmindschool.pl

SZKOLENIA
Open Mind School Figurska Spółka Jawna

+48 667 663 233
biuro@openmindschool.pl

STUDIO PILATES SZCZECIN
Open Mind Pilates Studio&School Aneta Figurska

+48 667 663 233
biuro@openmindschool.pl

KALENDARZ SZKOLEŃ