667 663 233 biuro@openmindschool.pl Zaloguj się

Regulamin studia

Regulamin Studia

Open Mind Pilates Studio & School Aneta Figurska

I. Słowniczek pojęć użytych w Regulaminie

 1. Studio – studio Open Mind Pilates Studio&School Aneta Figurska, ul. Szeroka 31, Szczecin 71-211, NIP 8520022414.
 2. Klient – osoba, która posiada lub posiadała karnet na zajęcia grupowe lub indywidualne w Open Mind Pilates Studio&School.
 3. Nowy klient – osoba, która nie posiada i nie posiadała karnetu na zajęcia grupowe lub indywidualne w Open Mind Pilates Studio&School.
 4. Pozostałe zwroty, jak nazwy poszczególnych sesji treningowych mają swoje wytłumaczenie w Cenniku, znajdującym się na stronie https://openmindschool.pl/studio-pilates/cennik/

 II. Postanowienia ogólne

 1. Osoby uczestniczące w zajęciach w Studio oświadczają, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 2. W przypadku dolegliwości fizycznych, urazów, kontuzji, ciąży lub problemów zdrowotnych, należy poinformować o tym instruktora przed sesją.
 3. Zabrania się samodzielnego wykonywania ćwiczeń bez nadzoru instruktora.
 4. Klienci mogą brać udział w zajęciach tylko w stroju sportowym oraz na boso lub w skarpetkach antypoślizgowych.
 5. Sesje trwają 55 min.
 6. Studio nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy w nim pozostawione.

 

III.      Płatności

 1. Płatności za sesje personalne oraz za sesje grupowe, w tym wejścia jednorazowe należy dokonywać gotówką w studio, kartą lub przelewem.
 2. Sesje personalne oraz sesje grupowe, w tym wejścia jednorazowe są opłacane z góry przed zajęciami.
 3. Wykupione usługi i produkty nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 4. Klient zobowiązuje się do przestrzegania terminów ważności karnetów oraz terminowego dokonywania opłat za karnety i inne usługi.
 5. W przypadku, gdy Klient ma nieopłacony karnet, nie może uczestniczyć w zajęciach.

 

IV. Karnety i ceny sesji

 1. Karnety na sesje grupowe, personalne i duo wykupowane są na dany miesiąc kalendarzowy. Płatność za karnet powinna zostać wykonana przed pierwszymi zajęciami w miesiącu, w którym karnet ma obowiązywać. Jako datę płatności w przypadku transakcji bezgotówkowych uznaje się dzień uznania należności za cenę karnetu na rachunku bankowym Open Mind.
 2. Karnety na Pilates Podstawy Studio oraz Pilates Podstawy Matwork są ważne przez 8 tygodni. Data pierwszego spotkania oznacza początek ważności karnetu.
 1. Aktualne ceny wszystkich sesji i karnetów zawarte są w Cenniku Studia Open Mind, dostępnym na stronie https://openmindschool.pl/studio-pilates/cennik/.
 1. Klient, który w danym miesiącu posiada wykupiony karnet, może dokupić kolejne Sesje grupowe na matach lub na maszynach po cenie jednostkowej, wynikającej z posiadanego karnetu.
 2. W przypadku braku wykupionego w danym miesiącu karnetu, cena każdej Sesji równa jest cenie sesji pojedynczej, zgodnie z Cennikiem. Płatność za sesje pojedyncze również obowiązuje na miesiąc z góry.

 

V. Nowy klient

 1. Podczas pierwszej sesji w studiu klient powinien wypełnić kwestionariusz osobowy oraz podpisać Regulamin.
 2. Nowi klienci zobowiązani są zapoznać się z dokumentem „Praktyczne info dla klientów Open Mind”.
 3. Każdy nowy klient zobowiązany jest uiścić kaucję zwrotną w wysokości 50 zł za kartę magnetyczną umożliwiającą wejście i wjazd na teren studia.

 

VI. Przepisy dotyczące sesji grupowych, personalnych, duo i Karty Start

 1. Studio może, w sytuacjach wyjątkowych, odwołać sesję. W takich sytuacjach Klient nie traci zajęć z karnetu oraz może umówić się na odrobienie zajęć w innym terminie, ustalonym ze Studiem.
 2. Jeżeli klient chce zmienić rezerwacje na kolejny miesiąc, powinien to zrobić w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego ten miesiąc, lub wcześniej. W przeciwnym wypadku zostanie wpisany na te same zajęcia o tej samej godzinie, chyba że Studio informowało wcześniej o zmianie terminu danych zajęć.
 3. Jeżeli klient nie poinformuje nas o zmianie lub odwołaniu rezerwacji, zostaje ona przedłużona na kolejny miesiąc automatycznie i zostaje za nią naliczona opłata.
 4. Klienci, którzy dokonują rezerwacji na sesje na dany dzień tygodnia i daną godzinę, na cały miesiąc z góry mają pierwszeństwo rezerwacji przed klientami dokonującymi rezerwacji na mniejszą ilość sesji, niż umożliwia ich karnet.

 

Zgłaszanie nieobecności i odrabianie zajęć grupowych, personalnych i duo.

 1. Nieobecność na sesjach Klient może zgłosić do 24h przed terminem sesji.
 2. Jeżeli klient zgłosił nieobecność smsem później niż na 24 h przed terminem zajęć (niezależnie od przyczyn nieobecności – choroba, niedyspozycja, obowiązki służbowe, kłopoty z samochodem, brak opieki nad dzieckiem, problemy rodzinne, zebrania szkolne, korki itp.) nie ma możliwości odrobienia takiej sesji i zostaje za nią pobrana pełna opłata.
 3. Zgłaszanie nieobecności odbywa się WYŁĄCZNIE się poprzez sms na numer + 48 667 663 233. Zgłoszenie poprzez bezpośrednie rozmowy z trenerem, rozmowy telefoniczne, maile lub smsy na inne numery nie dają możliwości odrobienia zajęć.

 

Odrabianie zajęć

 1. Skutecznie zgłoszoną nieobecność można odrobić wyłącznie w okresie ważności karnetu. Nieobecności skutecznie zgłoszone w ostatnim tygodniu ważności karnetu można odrobić jedynie w ciągu kolejnych 7 dni. Jeżeli klientowi nie pasuje termin odrobienia zaproponowany przez Studio w ciągu kolejnych 7 dni, nie ma możliwości dalszego przesunięcia odrobienia nieobecności.
 1. W przypadku skutecznie zgłoszonej nieobecności można odrobić ją na zajęciach jedynie wyznaczonych przez Studio. Miejsce zostanie wyznaczone na zajęciach, na których aktualnie jest wolne miejsce. Może to oznaczać, że odrobienie sesji na maszynach zostanie wyznaczone na sesji matwork. W takim przypadku klientowi nie przysługuje zwrot różnicy w koszcie zajęć.
 2. Studio wyznacza 2 terminy możliwego odrobienia zajęć. Jeżeli Klient nie może dopasować się do żadnego z tych 2 terminów odrobienie takiej sesji przepada.
 3. Jeżeli Klient potwierdzi obecność na sesji w celu odrobienia zajęć nie przysługuje mu już prawo do zgłoszenia nieobecności przed takimi zajęciami.
 4. Terminy Sesji personalnych oraz Sesji Duo są ustalane przez instruktora Studia bezpośrednio z Klientem.
 5. Sesja wprowadzająca może zostać wykorzystana tylko raz.
 6. Karta Start przysługuje po odbyciu sesji wprowadzającej i może zostać wykorzystana tylko raz.

 

VII.    Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe przepisy polskiego prawa.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszego regulaminu jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Studia.

SZKOLENIA
Open Mind School Figurska Spółka Jawna

+48 667 663 233
biuro@openmindschool.pl

STUDIO PILATES SZCZECIN
Open Mind Pilates Studio&School Aneta Figurska

+48 667 663 233
biuro@openmindschool.pl

KALENDARZ SZKOLEŃ