667 663 233 biuro@openmindschool.pl Zaloguj się

Szkolenia
stacjonarne

OM Pilates Matwork ? Basic&Intermediate

Niezależnie od tego czy jesteś instruktorem zajęć grupowych, jogi, trenerem personalnym, czy terapeutą innych form pracy z ciałem lub poszukujesz najlepszego sposobu na poprawę świadomości ciała to ten kurs jest dla Ciebie.

Dzięki niemu poznasz zasady i ćwiczenia, dzięki którym znajdziesz drogę do uwalniania napięć z ciała, aktywacji mięśni dotąd nieaktywnych. Nauczysz się integrować oddech i napięcie mięśni głębokich z ruchem a także poprawisz swoją postawę. Poznasz technikę Pilates, na wszystkich poziomach zaawansowania, która dodatkowo stanowi cudowne uzupełnienie dla każdej aktywności sportowej czy rekreacyjnej.

Szkolenie to stanowi pierwszy i kluczowy etap w poznawaniu tajników tej techniki i   jest najważniejszym etapem do zdobycia kwalifikacji Instruktora Pilates.

Podczas tego szkolenia utrwalisz wiadomości oraz poczujesz w praktyce wiedzę zdobytą podczas e-learningu. Poznasz praktycznie wszystkie 34 ćwiczeń Josefa Pilatesa oraz metodykę ich nauczania w kontekście najnowocześniejszej wiedzy fizjoterapeutycznej wraz z dogłębną analizą anatomiczną i biomechaniczną. Poznasz różne aranżacje lekcji, zasady ich komponowania, wskazówki do realizacji, poprowadzisz ćwiczenia w grupie i poczujesz dokładnie w swoim ciele.

Terminy szkoleń:

Termin: 07.09.2024
Miejsce: Szczecin (Open Mind Pilates Studio&School)

Zarejestruj się

Termin: 05.10.2024
Miejsce: Warszawa

Zarejestruj się

Zakres tematyczny:

1 część – online Matwork Basic & Intermediate (dostępna przez miesiąc)

 • Powtórzenie anatomii i biomechaniki- test.
 • Kręgosłup: budowa i funkcje (wykład).
 • Budowa oraz funkcjonalność stawu biodrowego (wykład).
 • Miednica ? mięśnie i zakres ruchów oraz stabilizacja (wykład).
 • Typy pobudzania mięśni i stabilizacja kręgosłupa (wykład).
 • Życie i działalność Josepha Pilatesa oraz ewolucja jego metody. Zasady Metody Pilates.
 • Korzyści i cele uprawiania Metody Pilates (wykład).
 • 5 podstawowych zasad ruchu w Pilates (Oddech, neutralne ułożenie miednicy i kręgosłupa, neutralne ułożenie łopatek, neutralne ułożenie kręgosłupa i głowy) (wykład).
 • Obecne badania naukowe a Pilates (rola mięśni głębokich).
 • Analiza ćwiczeń Pilates na poziomie podstawowym.
 • Nauczanie podstawowych ćwiczeń w formie lekcji.
 • Przykładowe plany lekcji na poziomie podstawowyym, mix oraz przykładowa lekcja w formie video, planowanie lekcji Pilates oraz przykładowe lekcje średniozaawansowane.
  Zaawansowane ćwiczenia Pilates.
  Zagadnienia prawne w pracy instruktora, ubezpieczenie OC, BHP.


2 część
? 2 dni praktyka

 • Analiza ćwiczeń i ich modyfikacje na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym.
 • Praktyka ćwiczeń klasycznych i ich modyfikacji w ujęciu terapeutycznym i powięziowym.
 • Doskonalenie technik oddechowych, koncentrujących i relaksacyjnych.
 • Metodyka lekcji, opracowywanie konspektów lekcyjnych na poziomie fundamentalnym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym.
 • Konspekty, wariacje ćwiczeń i modyfikacje.
 • Udoskonalanie techniki Pilates.
 • Samodzielne prowadzenie fragmentów lekcji na poziomie podstawowy, mix level i intermediate, będące praktycznym zaliczeniem sesji.
 • Efektywna komunikacja, werbalna i wizualna.
 • Doskonalenie procesu nauczania.
 • Ocena umiejętności oraz poprawności wykonania ćwiczeń.
 • Lekcje pokazowe i ich analiza.

Czas trwania:

1 część online zajmuje około 12-20 godzin. Czas korzystania z e-learningu każdy ustala wg własnych potrzeb.

2 część praktyczna trwa 2 dni w systemie stacjonarnym 16 godzin.

Wymagania:

Podstawowa znajomość anatomii i fizjologii.

Jeśli nie posiadasz wiedzy w tym zakresie możesz zapisać się na e-learningowe OM ST (Szkolenie Teoretyczne) Szkolenie to możesz zrealizować w dowolnym czasie.

Cena:

OM Pilates Basic & Intermediate – 1080 pln (600 pln (wliczona w koszt szkolenia- gwarantuje dostęp do pierwszej części e-learningowej szkolenia)

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach:

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Open Mind School Figurska Spółka Jawna

 

 

§ 1

Przedmiot Regulaminu

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Open Mind School Figurska Spółka Jawna
NIP: 8522700083, określa warunki i zasady korzystania z oferowanych usług szkoleniowych i warsztatów. Szczegóły ofert są dostępne na stronie internetowej www.openmindschool.pl

 

§ 2
Słowniczek

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 • Organizatorze ? należy przez to rozumieć Open Mind School Figurska Spółka Jawna
  Ul. Szeroka 31
  Szczecin 71-211
  NIP 8522700083;
 • Kliencie ? należy przez to rozumieć podmiot, który zakupił u Organizatora szkolenie/warsztat/kurs;
 • Kursancie ? należy przez to rozumieć uczestnika szkolenia/warsztatu/kursu;
 • Szkoleniu ? należy przez to rozumieć szkolenia, warsztaty oraz kursy będące w ofercie Organizatora;

 

§ 3

Przyjęcie zgłoszenia

 1. Umowa o udział w szkoleniu/kursie zawierana jest poprzez zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu, które należy przesłać do Organizatora korzystając z formularza on?line umieszczonego na stronie internetowej openmindschool.pl
 2. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie oraz przyjęciem zobowiązania do zapłaty ceny za dane szkolenie.
 3. Na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia Organizator potwierdza jego rozpoczęcie i drogą e?mailową przekazuje Kursantom szczegółowe informacje organizacyjne.

§ 4

Cena i warunki płatności

 1. Cena szkolenia obejmuje:
  • udział w zajęciach;
  • komplet materiałów szkoleniowych;
  • wydanie certyfikatu uczestnictwa;
  • wydanie dyplomu po zdanym egzaminie końcowym.
 2. Opłata za szkolenie uiszczana jest poprzez zapłatę zaliczki w wysokości 100% ceny szkolenia.
 3. O rezerwacji miejsca na szkoleniu decyduje kolejność wpłat.
 4. Wpłatę uczestnik szkolenia zobowiązany jest uiścić niezwłocznie po dokonaniu zapisu na szkolenie, najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia.
 5. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy, podany podczas rejestracji na szkolenie, podając w tytule płatności nazwę szkolenia termin oraz miasto, w którym szkolenie się odbywa.
 6. Organizator może wyrazić zgodę na dokonanie płatności ratalnej. W przypadku płatności ratalnej Klient zobowiązany jest do dokonywania terminowych wpłat określonych w ofercie danego szkolenia lub terminów ustalonych osobno z Organizatorem.
 7. W przypadku płatności ratalnej, wpłata pierwszej raty jest równoznaczna z rezerwacją miejsca na szkoleniu.
 8. W przypadku braku dokonania wpłaty którejkolwiek z rat w terminie, Organizator ma prawo do anulowania rezerwacji miejsca Klienta na szkoleniu do czasu wpłaty całości ceny szkolenia.
 9. Brak wpłaty części ceny szkolenia nie ogranicza prawa Organizatora do obciążenia Klienta kosztami szkolenia, zgodnie z § 8.

 

§ 5

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe przekazywane Kursantowi w ramach szkolenia stanowią treści chronione prawem własności intelektualnej. Kopiowanie na użytek inny niż ten związany z realizacją szkolenia, w szczególności publiczne odtwarzanie udostępnionych treści bez zgody Organizatora jest zabronione, pod groźbą naliczenia kary umownej w wysokości 10.000 zł. Naliczenie kary umownej nie ogranicza prawa Organizatora do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 

§ 6

Certyfikat ukończenia szkolenia i dyplom

 1. Kursantom, którzy brali udział w szkoleniu, wystawiany jest certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Cykle szkoleń OM Matwork Instruktor, OM Trener Terapeuta, OM Reformer 1,2 umożliwiają zdobycie dyplomu potwierdzającego umiejętności poprzez podejście do egzaminu.
 3. Szczegółowe warunki ukończenia danego szkolenia, otrzymania certyfikatu uczestnictwa oraz otrzymania dyplomu potwierdzającego umiejętności są dostępne na stronie openmindschool.pl.

§ 7

Zmiany terminu i miejsca szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu szkolenia lub jego odwołania w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczebność grupy (ustalana indywidualnie dla każdego szkolenia) lub z innych ważnych przyczyn.
 2. Informacje o zmianach terminu szkoleń oraz ich powodach przekazywane są Klientom niezwłocznie w formie elektronicznej przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
 3. W przypadku zmiany terminu szkolenia, uiszczona cena szkolenia zostanie zaliczona na poczet szkolenia w nowym terminie, ustalonym z Klientem.
 4. W wypadku konieczności zmiany terminu lub miejsca szkolenia Organizator podejmuje wszelkie kroki konieczne do realizacji szkolenia zgodnie z ofertą, w szczególności:
  • stara się zapewnić salę zastępczą zapewniającą odpowiednie warunki do odbycia danego szkolenia,
  • zmienia termin szkolenia na dogodny dla większości kursantów,
  • proponuje uczestnikom odbycie tego samego szkolenia w innym mieście z zastosowaniem odpowiedniej stawki rabatowej,
  • proponuje przeniesienie wpłaty na inne szkolenie,
 5. W przypadku, gdy zmiana terminu szkolenia wynika z przyczyn leżących po stronie Organizatora i Klient nie zgadza się na nowy termin szkolenia, uiszczona przez Klienta zaliczka ulega zwrotowi w terminie 7 dni.
 6. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, w terminie 7 dni Organizator zwraca Klientowi uiszczoną zaliczkę.

 

§ 8

Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi w formie pisemnej na adres mailowy biuro@openmindschool.pl.
 2. W wypadku rezygnacji Klienta ze szkolenia, w zależności od terminu, w którym Klient poinformował Organizatora o rezygnacji Klient obowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora:
 3. a) Powyżej 21 dni przed szkoleniem ? 0% ceny szkolenia;
 4. b) Na 14-21 dni przed szkoleniem ? 30% ceny szkolenia;
 5. c) Na 8-14 dni przed szkoleniem ? 50% ceny szkolenia;
 6. d) W terminie krótszym niż 8 dni ? 100% ceny szkolenia.
 7. Zapisy ust. 2 nie mają zastosowania do Klientów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. W przypadku rezygnacji przez takiego Klienta z udziału w Kursie lub szkoleniu na mniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszych zajęć Klientowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonej opłaty pomniejszonej o kwotę faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów organizacji szkolenia przypadającą na Klienta.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z Polityką Reklamacji dostępną na stronie www.openmindschool.pl.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Kursantów, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia.
 4. Kursanci ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniem.

Osoby prowadzące:

Aneta Figurska, Radosław Boćkowski

Zakończenie:

Po zakończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat uczestnictwa.

Po szkoleniu OM Pilates Basic&Intermediate nie ma egzaminu. Możesz po jego ukończeniu prowadzić zajęcia Pilates Matwork na poziomie Basic&Intermediate.

 

Jeśli w przyszłości zechcesz uzyskać całościowy dyplom OM Pilates Matwork Instructor musisz ukończyć kolejne moduły tego kursu:

 • OM Pilates Small Equipments – szkolenie w wersji online. Pilates z małymi sprzętami: roller, body ball (duża piłka), easy ball (mała piłka), taśma
 • OM Pilates Personal – Pilates w ujęciu prowadzenia sesji personalnych oraz sesji z osobami starszymi, kobietami w ciąży, osobami z różnymi problemami w zakresie narządu ruchu np. dyskopatia itp.
 • OM Pilates Praktyka – dzień praktyczny przed egzaminem, powtórzenie prowadzenia lekcji na wszystkich poziomach zaawansowania
 • OM Pilates Egzamin – egzamin teoretyczny i praktyczny. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku absolwenci otrzymują Dyplom Instruktora Pilates Matwork poświadczający zdobytą wiedzą a także zostają wpisani na naszą stronę internetową jako instruktorzy o potwierdzonych kwalifikacjach.

W razie pytań i wątpliwości skontaktuj się z nami:

biuro@openmindschool.pl

+48 667 663 233

SZKOLENIA
Open Mind School Figurska Spółka Jawna

+48 667 663 233
biuro@openmindschool.pl

STUDIO PILATES SZCZECIN
Open Mind Pilates Studio&School Aneta Figurska

+48 667 663 233
biuro@openmindschool.pl

KALENDARZ SZKOLEŃ