667 663 233 biuro@openmindschool.pl Zaloguj się

Regulamin studia

 1. Słowniczek pojęć użytych w Regulaminie

Studio – studio Open Mind Pilates Studio&School Aneta Figurska, ul. Szeroka 31, Szczecin 71-211, NIP 8520022414.

Klient – osoba, która posiada lub posiadała karnet na zajęcia grupowe lub indywidualne w Open Mind Pilates Studio&School.

Nowy klient – osoba, która nie posiada i nie posiadała karnetu na zajęcia grupowe lub indywidualne w Open Mind Pilates Studio&School.

PP – sesje grupowe Pilates Podstawy, kurs trwający 8 spotkań.

Matwork – sesje grupowe na matach.

Studio – sesje grupowe na maszynach do pilatesu.

Duo – sesje personalne dla dwóch osób.

 1. Postanowienia ogólne
 1. Osoby uczestniczące w zajęciach w Studio oświadczają, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 2. W przypadku dolegliwości fizycznych, urazów, kontuzji, ciąży lub problemów zdrowotnych, należy poinformować o tym instruktora przed sesją.
 3. Zabrania się samodzielnego wykonywania ćwiczeń bez nadzoru instruktora.
 4. Klienci mogą brać udział w zajęciach tylko w stroju sportowym oraz na boso lub w skarpetkach antypoślizgowych.
 5. Sesje trwają 55 min.
 6. Studio nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy w nim pozostawione.

III. Płatności

 1. Płatności za sesje personalne oraz za sesje grupowe, w tym wejścia jednorazowe można dokonywać gotówką w studio, kartą lub przelewem.
 2. Sesje personalne oraz sesje grupowe, w tym wejścia jednorazowe są opłacane z góry przed zajęciami.
 3. Wykupione usługi i produkty nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 4. Klient zobowiązuje się do przestrzegania terminów ważności karnetów oraz terminowego dokonywania opłat za karnety i inne usługi.
 5. W przypadku, gdy Klient ma nieopłacony karnet nie może uczestniczyć w zajęciach.
 1. Karnety i ceny sesji
 1. Karnety wykupowane są na dany miesiąc kalendarzowy. Płatność za karnet powinna zostać wykonana przed pierwszymi zajęciami w miesiącu, w którym karnet ma obowiązywać. Jako datę płatności w przypadku transakcji bezgotówkowych uznaje się dzień uznania należności za cenę karnetu na rachunku bankowym Open Mind.
 2. Karnet na Pilates Podstawy Studio oraz Pilates Podstawy Matwork wykupowane są na 8 tygodni. Data pierwszego spotkania oznacza początek ważności karnetu 8 tygodniowego.
 3. Ceny wszystkich sesji zawarte są w Cenniku Studia Open Mind, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Klient, który w danym miesiącu posiada wykupiony karnet, może dokupić kolejne Sesje Matwork po cenie jednostkowej, wynikającej z posiadanego karnetu. W przypadku braku wykupionego w danym miesiącu karnetu, cena każdej Sesji równa jest cenie sesji pojedynczej, zgodnie z Cennikiem.
 1. Nowy klient
 1. Podczas pierwszej sesji w studiu klient powinien wypełnić kwestionariusz osobowy, ankietę o aktualnym stanie zdrowia, oraz podpisać regulamin.
 1. Przepisy dotyczące sesji grupowych, personalnych, duo i Karty Start
 1. Studio zastrzega sobie prawo do wcześniejszego odwoływania sesji w sytuacjach wyjątkowych. W takich sytuacjach Klient nie traci zajęć z karnetu.
 2. Nieobecność na sesjach Klient może zgłosić do 24h przed uzgodnionym terminem sesji, w przeciwnym razie zostanie za nią pobrane wejście z karnetu.
 3. Zgłoszenia nieobecności minimum na 24h przed zajęciami odbywają WYŁĄCZNIE się poprzez sms na numer + 48 667 663 233. Zgłoszenie poprzez rozmowy telefoniczne, maile, smsy na inne numery nie dają możliwości odrobienia zajęć.
 4. Skutecznie zgłoszoną nieobecność można odrobić wyłącznie w okresie ważności karnetu.
 5. Terminy Sesji personalnych oraz Sesji Duo są ustalane bezpośrednio z Klientem.
 6. Sesja wprowadzająca może zostać wykorzystana tylko raz.
 7. Karta Start przysługuje po odbyciu sesji wprowadzającej i może zostać wykorzystana tylko raz.
 8. W przypadku Sesji grupowych:
 • Zapis na zajęcia jest równoznaczny z miesięczną rezerwacją miejsca na dane zajęcia.
  • Jeżeli klient chce zmienić rezerwacje na kolejny miesiąc powinien to zrobić w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego ten miesiąc, lub wcześniej.
  • W przypadku skutecznie zgłoszonej nieobecności można odrobić ją na zajęciach jedynie wyznaczonych przez trenera. Miejsce zostanie wyznaczone na zajęciach, na których aktualnie jest wolne miejsce. Może to oznaczać, że odrobienie sesji na maszynach zostanie wyznaczone na sesji matwork. W takim przypadku klientowi nie przysługuje zwrot różnicy w koszcie zajęć.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Klient ma prawo i obowiązek zapoznać się z kompletnym regulaminem Studia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego oraz pozostałe przepisy polskiego prawa.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszego regulaminu jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Studia
 4. Wszelkie uwagi Klient wnosi na Recepcję lub do Studia.

 

SZKOLENIA
Open Mind School Figurska Spółka Jawna

+48 667 663 233
biuro@openmindschool.pl

STUDIO PILATES SZCZECIN
Open Mind Pilates Studio&School Aneta Figurska

+48 667 663 233
biuro@openmindschool.pl

KALENDARZ SZKOLEŃ